Gruppi elettrogeni

Legenda

 

Gruppo interno
Gruppo esterno

Mappa realizzazioni

Gruppo esterno
Gruppo interno